Informace o zpracování osobních údajů

Pravidla nakládání s osobními údaji CEST TRANSFORMACE

Prohlašujeme, že jako správce vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679), a tedy že:

-       budeme zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,

-       plníme dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů

-       umožníme vám a budeme vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR

1. Správce osobních údajů – Cesty transformace

1.1. Tato pravidla nakládání s osobními údaji společnosti The Tantric Path s.r.o., IČO: 032 272 78, se sídlem Praha 4 – Podolí, Podolská 25/106, PSČ 147 00, zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 228947 vedenou u Městského soudu v Praze (dále jen „Cesty transformace“) upravují zásady zpracování osobních údajů návštěvníků webových stránek www.cestytransformace.cz (dále jen webové stránky), účastníků seminářů a zákazníků Cest transformace.

1.2. Cesty transformace působí při zpracování osobních údajů jako správce a určují tak, za jakým účelem a jakými prostředky bude docházet ke zpracování osobních údajů. Vybírají případně také třetí strany, s kterými mohou některé údaje sdílet.

2. Jaké údaje zpracováváme?

2.1. Zpracováváme osobní údaje o uživatelích a zákaznících. Primárně jsou zpracovávány osobní údaje, které nám sami poskytnete při registraci na kurz na webových stránkách nebo osobně (písemně) při účasti na některé z našich akcích.

2.2. Tyto údaje zahrnují zejména jméno a příjmení, e-mailovou adresu, telefonní číslo, adresu bydliště a Vaše pohlaví. Pokud budete chtít, můžete uvést i další údaje, například datum narození či jméno partnera. Dále zpracováváme údaje o Vaší historii a minulé účasti na kurzech Cest Transformace, případně informaci o Vašem projeveném zájmu o některou z dalších cest, a také Vaši preferovanou dietu pro účely kuchyně.

3. Pro jaké účely údaje zpracováváme?

3.1. Poskytování služeb / zboží (plnění smlouvy)

Pro zajištění Vaší účasti na kurzu, případně dodání zboží, tj. pro splnění smlouvy mezi Cestami transformace a zákazníkem, využíváme Vaše jméno a příjmení a kontaktní údaje. Zpracování údajů v tomto případě zahrnuje všechny činnosti od zaevidování registrace / objednávky po završení Vaší účasti na kurzu / dodání zboží. Pokud nejsou údaje poskytnuty, nemohou Cesty transformace Vaši registraci na kurz či objednávku vyřídit.

3.2. Vedení administrativy a účetnictví

Vaše osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, IČ, příp. DIČ, sídlo zpracováváme tak, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

3.3. Mailing – informace o aktualitách a newsletter (marketingové účely)

Pro informace o aktualitách využívají Cesty transformace především e-mailovou adresu, příležitostně i telefonní číslo.

Váš e-mail využíváme k zasílání informací v podobě omezeného přímého marketingu. Jste-li naším zákazníkem, děláme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že vás naše novinky zajímají. Jelikož tedy zpracování provádíme z důvodu realizace oprávněných zájmů Cest transformace, není vyžadován se zasíláním těchto obchodních sdělení souhlas. Kdykoli však můžete odběr novinek odhlásit, nebo vznést proti takovému zpracování námitku.

Pouze na základě Vašeho konkrétního a dobrovolného souhlasu Vám můžeme také zasílat na e-mail či telefon informace o aktualitách, last-minute nabídky účasti na kurzu, nabídky jiné spolupráce či nabídky třetích stran, které považujeme za zajímavé, přínosné či inspirující.

3.4. Pokročilé marketingové účely

Vámi poskytnuté údaje také zpracováváme k analýze a profilování za účelem uzpůsobení nabídky služeb a cílení informací blíže Vašim potřebám.

4. Odvolání souhlasu a zrušení zasílání obchodních sdělení

Zákazníci a účastníci kurzů Cest transformace mohou kdykoli zrušit odebírání obchodních sdělení, a to:

-       kliknutím na příslušný odkaz umístěný v zápatí každého obchodního sdělení; nebo

-       vznést námitku proti zpracování osobních údajů u Cest transformace na e-mailové adrese info@cestytransformace.cz nebo na telefonu +420 601 375 317

5. Kdo má přístup k údajům?

5.1. V prvé řadě jsou osobní údaje zpracovávány správcem, tedy Cestami transformace a jejich pracovníky. Veškeré osoby mající přístup k osobním údajům jsou zavázány k mlčenlivosti a tento závazek trvá i po skončení jejich spolupráce s Cestami transformace.

5.2. Cesty transformace dále jako správce pověřují zpracováním osobních údajů další subjekty, jako tzv. zpracovatele. Zpracovatelem se rozumí každý subjekt, který zpracovává osobní údaje pro účely a způsobem, které Cesty transformace stanoví. V případě, kdy je se zpracováním vyžadován Váš souhlas, předáváme údaje zpracovatelům pouze v případě, že jste souhlas udělili. Zpracovatelům předáváme pouze ty údaje, které nezbytně potřebují k zajištění svých služeb. Vybíráme je s náležitými nároky na profesionalitu a zabezpečení. Mezi zpracovatele, které využíváme, patří:

-       účetní kancelář Ing. Kolářové – KLIDU OÁZA, Brno

-       fakturační systém Doklad24

-       mailingový systém GetResponse, jehož podmínky ochrany osobních dat naleznete zde. GetResponse chrání osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Tato společnost přijala a udržuje veškerá aktuálně známá technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení Vašich osobních údajů.

-       přepravní společnosti – Česká pošta, s.p., Direct Parcel Distribution CZ, s. r. o., PPL CZ s.r.o.

Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Zavazujeme se však, že v takovém případě při výběru budeme na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe. Veškeré zpracování osobních údajů bude prováděno na území EU.

6. Jak dlouho údaje zpracováváme?

6.1. Cesty transformace zpracovávají osobní údaje za účelem plnění smlouvy po celou dobu vyřizování registrace až do doby završení Vaší účasti na kurzu. Ze zákona Cesty transformace následně uchovávají některé údaje obsažené v účetních dokladech.

6.2. Obchodní sdělení jsou zasílána uživatelům po celou dobu, po kterou trvá souhlas s jejich zasíláním. V případě zákazníků jsou obchodní sdělení zasílána na základě oprávněného zájmu do doby, než dojde k odhlášení jejich odběru, případně do doby, než je vznesena námitka proti zpracování Vašich údajů za tímto účelem. Nejdéle jsou však obchodní sdělení zasílána po dobu 10 let. Poté Cesty transformace požádají o udělení nového souhlasu.

6.4. Další zpracování osobních údajů nad rámec uvedených lhůt provádíme pouze v případě, že je to nezbytné pro splnění povinností vyplývajících z právních předpisů, které se na nás vztahují.

7. Jaká jsou vaše práva?

7.1. V souvislosti se zpracováním osobních údajů se můžete obrátit na Cesty transformace a požadovat:

-       Informace ohledně osobních údajů, které Cesty transformace zpracovávají, ohledně účelu a povaze zpracování osobních údajů, včetně informace o případných příjemcích osobních údajů mimo Cesty transformace. Obecné informace o činnostech zpracování osobních údajů jsou obsaženy v těchto pravidlech.

-       Přístup k údajům, které jste poskytli Cestám transformace, ať již v průběhu registrace nebo při účasti na akci. V případě uplatnění tohoto práva Vám potvrdíme, zda a jaké konkrétní osobní údaje jsou zpracovávány a případně Vám budou tyto údaje zpřístupněny společně s informacemi o jejich zpracování.

-       Opravu osobních údajů, pokud jsou jakkoli nepřesné nebo neúplné.

-       Podání stížnosti - vysvětlení a odstranění závadného stavu (např. blokaci, opravu, doplnění či likvidaci osobních údajů), jestliže se domníváte, že zpracováváme osobní údaje v rozporu s ochranou Vašeho osobního a soukromého života nebo v rozporu s právními předpisy.

-       Výmaz osobních údajů (tzv. právo být zapomenut) nebo jejich omezené zpracování, pokud již nejsou potřebné pro uvedené účely, nebo pokud již není zákonný důvod osobní údaje zpracovávat, včetně případů, kdy s jejich dalším zpracováním nesouhlasíte. V rámci splnění uvedených podmínek Vaše údaje zcela nebo částečně zlikvidujeme.

-       Přenesení automatizovaně zpracovávaných osobních údajů získaných na základě Vašeho souhlasu od Cest transformace k jinému subjektu, kdy předáme Vaše osobní údaje v běžně používaném formátu Vám nebo jinému správci podle Vašeho přání.

7.2. Mimo výše uvedená oprávnění máte vždy možnost obrátit se v případě porušení povinností BONAMI se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů.

8. Bezpečnost

Cesty transformace dbají na bezpečnost Vašich údajů. Klademe při zpracování osobních údajů velký důraz na technické i organizační zabezpečení zpracovávaných údajů. Veškeré osobní údaje v elektronické formě jsou uloženy v databázích a systémech, k nimž mají přístup pouze osoby, které potřebují s osobními údaji bezprostředně nakládat pro účely uvedené v těchto pravidlech, a to pouze v nezbytném rozsahu. Přístup k těmto osobním údajům je chráněn heslem.

9. Kontakt

S jakýmikoli připomínkami ohledně zpracování osobních údajů, nebo v případě uplatnění svých práv se můžete obracet na naši hlavní administrátorku na e-mail info@cestytransformace.cz, nebo na telefonní číslo +420 601 375 317.

10. Účinnost

Tato pravidla jsou účinná od 25. 5. 2018.